Przetargi              

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

2014-06-16
Obejrzano 2304 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3720785, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. budowy systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie -

wybrano ofertę:

WASKO S.A.
44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6

Cena oferty brutto: 733 484,19 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium i jego wagą.

Uzasadnienie unieważnienia:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ cena brutto wybranej oferty w wys. 733 484,19 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wys. 541 200,00 zł brutto.